Common Name
Cocklebur
Botanic Name
Xanthium spp.
Plant Family
Asteraceae
Back to Plant