Common Name
Rain lily, atamasco lily, fairy lily, prairie lily
Botanic Name
Zephyranthes atamasco
Plant Family
Liliaceae
Back to Plant