Common Name
China berry, Persian lilac, white cedar, Texas umbrella tree
Botanic Name
Melia azaderach
Plant Family
Meliaceae
Back to Plant