Common Name
China berry, Persian lilac, white cedar, Texas umbrella tree
Botanic Name
Melia azedarach L.
Plant Family
Meliaceae
Back to Plant