Common Name
Oxalis, wood sorrel, soursob, creeping oxalis,
Botanic Name
Oxalis spp.
Plant Family
Oxalidaceae
Back to Plant