Common Name
Sand sage
Botanic Name
Artemisia filifolia.(Absinthum species)
Plant Family
Asteraceae
Back to Plant