Common Name
Yew
Botanic Name
Taxus spp.
Plant Family
Taxaceae
Back to Plant