Common Name
Buckwheat
Botanic Name
Fagopyrum esculentum
Plant Family
Polygonaceae
Back to Plant