Common Name
Sophora, Texas mountain laurel, mescal bean, coral bean, Frijollito
Botanic Name
Sophora secundiflora
Plant Family
Fabaceae
Back to Plant