Common Name
Zamia integrifolia (Z. floridana)
Botanic Name
Coontie, Sago palm, chamal, coyolillo
Plant Family
Zamiaceae
Back to Plant