Common Name
Poinsettia
Image 5
Snow on the mountain (E. marginata)
Back to Plant