Common Name
Laurel , mountain laurel, calico bush
Botanic Name
Kalmia species
Plant Family
Ericaceae (heath Family
Back to Plant