Common Name
Poison sumac
Botanic Name
Toxicodendron vernix
Plant Family
Anacardiaceae (Cashew family)
Back to Plant