Common Name
Snow on the Mountain
Botanic Name
Euphorbia marginata
Plant Family
Euphorbiaceae
Back to Plant